Ev Bilgisayarı - Pc Forum
kaydol Kaydol (Ücretsiz) | şifre hatırlatma Kullanıcı Adı / Şifre Hatırlatma Arama
» Tüm Konular » İlk ÇaĞda Anadolu Uygarliklari 
  #1  
Eski 14 Kasım 2006, 13:32
THE MUMMY - ait Avatar
THE MUMMY
Üye
 
Mesajlar: 1,840
Kayıt Tarihi: Ekim 2006
Tanımlı İlk ÇaĞda Anadolu Uygarliklari
HİTİTLER:
•M.Ö 2000 yıllarında Anadolu’ya gelerek Kızılırmak çevresinde devlet kurmuşlardır.
•Başkentleri Hattuşaş ( Boğazköy) şehridir. Çorum yakınlarındadır.
•Hititliler Suriye’yi ele geçirmek için Mısırlılarla savaşmışlardır.Bu savaşın sonunda iki devlet
arasında Kadeş Antlaşması imzalandı.
•Kadeş Antlaşması (M.Ö 1280) Dünya tarihinde iki devlet arasında yapılan ilk antlaşmadır.
•Hitit Devleti M.Ö 1200 yılında Anadolu’ya gelen Frigyalılar tarafından yıkıldı.
FRİGYALILAR:
•M.Ö 1200 yıllarında Hititlerin yıkıldığı bölge üzerinde ve Ankara ,Eskişehir ,Afyon dolaylarında devlet kurdular.
•Devletin başkenti Ankara’nın Polatlı ilçesi yakınlarındaki Gordion şehridir.
•Frigyalılar krallarına Midas ünvanı verirlerdi.
•Tarım ve hayvancılıkla uğraşmışlardır.Tarım ve hayvancılıkla ilgili sert kanunlar koymuşlar tarıma ve hayvancılığa zarar verenleri şiddetle cezalandırmışlardır.
•Frigyalılar M.Ö 7.yüzyılda Kafkaslardan Anadolu’ya gelen Lidyalılar tarafından yıkılmıştır.
LİDYALILAR:
•Gediz ve Büyük Menderes ırmakları arasında kurulmuştur.
•Kral Giges zamanında bağımsız bir devlet kurmuşlardır.
•Başkentleri Sard şehridir.( Bugünkü Manisa-Salihli yakınlarındadır.)
•Ticaretle uğraşmışlardır.Kral Giges Efes’ten başlayıp Mezopotamya’ya kadar uzanan Kral Yolu’nu yaptırmıştır.
•Ticaretteki bu gelişmeler nedeniyle Lidyalılar tarihte ilk kez parayı icad ettiler.
•Lidyalılar M.Ö 547 yılında Anadolu’yu işgal eden Persler tarafından yıkıldılar.
URARTULAR:
•M.Ö 900 yılında Doğu Anadolu’da kuruldu.
•Başkenti Tuşpa(Van) şehridir.
•Maden işlemeciliğinde ilerlemişlerdir.
•Tarımla ve hayvancılıklada uğraşmışlardır.Van ovasını sulamak için yaptıkları su kanalları günümüzde bile kullanılmaktadır.
•Urartu Devleti M.Ö 600 yılında Medler tarafından yıkılmıştır.
İYONYALILAR:
•M.Ö 1200 yıllarında Yunanistan’dan göç ederek Ege kıyılarına yerleşen Akalar tarafından kuruldu.
•Akalar Ege kıyılarında 12 ayrı şehir kurmuşlar ve şehir devletleri halinde yaşamışlardır.
•En önemli İyon şehirleri İzmir,Efes,Milet,Foça’dır.
•Her şehrin başında ayrı bir kral bulunuyordu.Bundan dolayı hiçbir zaman güçlü bir krallık kuramamışlar ve ayrı ayrı şehir devletleri halinde yaşamışlardır.Siyasi birlik yoktur.
•İyonyalılar denizcilikte ileri gitmişlerdir.Ancak zamanla Lidyalıların,Perslerin ve Romalıların egemenliğine girerek kaybolmuşlardır.
İLK ÇAĞ’DA ANADOLU’DA KURULAN DEVLETLERDE KÜLTÜR 2
VE UYGARLIK
DEVLET YÖNETİMİ:
•İlk Çağ’da Anadolu’da kurulan bütün devletler krallıkla yönetiliyordu.
•Hititler’de kraliçelerde geniş yetkilere sahipti.
•Hititler’de Tavananna ünvanı verilen ana kraliçe, kral olmadığı zaman devleti kral adına yönetirdi.
•Hititler’de Pankuş adı verilen meclis vardı.Bu mecliste önemli devlet meseleleri görüşülürdü.Bu meclis gerektiğinde kral ve kraliçeyi yargılardı.Hatta mahkum bile edebilirdi.
•İyonlarda şehir devletleri yönetimi önce krallar sonra soylular, daha sonra demokratik hükümetler tarafından yönetilmiştir.
DİN VE İNANIŞ:
•İlk Çağ’da Anadolu’da kurulan devletlerin hepside çok tanrılı dine inanıyorlardı.(Politeizm)
•Hititler’de tanrı sayısı çok fazla olduğundan Hititlerin ülkesine “Bin Tanrı İli” denirdi.
•İnanışlarına göre tanrılar aynen insanlara benzer ve insanlar gibi yaşardı.
•Frigyalılar tarımla uğraştıklarından bu durum dinlerine de yansımıştır.Frigyalıların en büyük tanrısı toprak ve bereket tanrısı olan Kibela’dır.
•Lidyalılar İyonlardan etkilenerek onların tanrılarına tapmışlardır.
•Lidyalılar, Artemis,Zeus,Apollo gibi pek çok Yunan tanrısını İyonlardan alarak kendi tanrıları haline getirmişlerdir.
•İlk Çağ uygarlıklarından bazıları öldükten sonra dirilmeye inanırlardı.Bundan dolayı mezarlarını kayaları oyarak oda şeklinde yaparlar ve içlerine çeşitli eşyalar koyarlardı.
•Tanrılara kurban keserler ve tanrılarına yiyecek ve içecek sunarlardı.
SOSYAL VE EKONOMİK HAYAT:
•Anadolu’da kurulan İlk Çağ medeniyetlerinde insanlar eşit hak ve özgürlüklere sahip değillerdi.
•Ülke sosyal sınıflara ayrılmış durumdaydı.Hititler’de Kral ve ailesi,soylular,rahipler ,askerler ve köleler olmak üzere sınıflar vardı.Bu sınıfların ayrı ayrı hakları vardı.Kölelerin ise hemen hemen hiçbir hakkı yoktu.
•Hititler’de sınıflar arası ilişkiler kanunlarla belirlenmişti.Mal sahibi olma,miras,evlenme , boşanma kanunlarla belirtilmişti.
•Frigyalılar tarıma önem verdikleri için sert kanunlar koymuşlardır.Sabanını kıran öküzünü öldürene ölüm cezası vermişlerdir.
•Lidyalılar kara ticaretine önem vermişler ve Kral Giges Ege kıyılarından başlayan ve Mezopotamya’ya kadar uzanan “Kral Yolu’nu” yapmışlardır.Böylece ticaret canlanmıştır.
•Lidyalılar parayı tarihte ilk defa icat ettiler.
•İyonyalılar deniz ticaretinde ileri gittiler ve Akdeniz ve Karadeniz’de koloniler kurdular.
YAZI ,DİL, EDEBİYAT BİLİM VE SANAT:
•Hititler ve Urartular çivi yazısı ve resim yazısı(hiyeroglif) kullanmışlardır.
•Lidyalılar,İyonyalılar ve Frigyalılar ise Fenikeliler’den aldıkları alfabeyi kullandılar.
•Hititler Mezopotamya medeniyetlerinin destanlarını tercüme edip kullanmışlardır.
•Hititler tarih yazıcılığına önem vermişler ve Anal adı verilen yıllıklar yazmışlar ve bir yıl içinde meydana gelen olaylar tarafsız olarak yazılıp tanrılara sunulmuştur.
•Anadolu’da bilim ve sanatın gelişmesinde Mezopotamya ve Mısır uygarlıklarının etkisi görülür.
•İyonya’da bilim ve sanat çok gelişmiştir.Bunun sebebi deniz ticaretiyle uğraşmaları uygarlıkların kesiştiği yerde olması bilimin zengin kişilerce desteklenmesi Ön Asya’dan gelen yolların bitiş yerinde olması bilimin gelişmesini sağlamıştır.
•Tales,Diyojen, Pisagor,Heredot,Homeros gibi bilim adamları İyonya’da yaşamışlardır.
ÇEVRE UYGARLIKLAR VE ANADOLU’YA ETKİLERİ 3
•İlk Çağ’da Anadolu’yu en fazla etkileyen uygarlık merkezi Mezopotamya olmuştur.
•Mezopotamya iki nehir arası demek olup Dicle ve Fırat nehirleri arasındaki bölgeye denir.
•İlk Çağ’da Mezopotamya’da kurulan devletler ;Sümerler,Babilliler,Asurlular ve Akadlardır.
SÜMERLER:
•Mezopotamya’da kurulan ilk uygarlık Sümerlerdir. M.Ö 3500’de Orta Asya’dan gelerek Mezopotamya’da devlet kurmuşlardır.
•Kanallar açmışlar ve bataklıkları kurutarak tarım ve hayvancılık yapmışlardır.
•Tarihte ilk yazıyı Sümerler bulmuşlar ve kullanmışlardır.( Çivi yazısı) M.Ö 3200
•Not: Yazının bulunmasıyla tarih devirleri başlamıştır.
•İlk yazılı kanunlar, ilk takvim, ilk matematik bilgileri de yine Sümerlere aittir.
•Sümerler çok tanrılı dine inanırlar ve Ziggurat adı verilen tapınaklarında tanrılarına tapınırlardı ve kurban keserlerdi.
•Sümerler Mezopotamya’da kurulan Akadlar tarafından son verilmiştir.
BABİLLER:
•Aşağı Mezopotamya’da kurulmuştur.
•Devletin en güçlü zamanı kral Hammurabi zamanıdır.Kral Hammurabi Sümer kanunlarını geliştirerek uygulamıştır.( Hammurabi Kanunları diye bilinir)
•Babil , dünyanın yedi harikasından biri olan “Babil’in Asma Bahçeleriyle” ünlüdür.
•Babilliler M.Ö 6.yüzyılda Persler tarafından yıkılmıştır.
ASURLULAR:
•Yukarı Mezopotamya’da kurulmuştur.Ninova şehri başkenttir.
•Asurlular ticaretle uğraşmışlardır.Anadolu,Mısır ve Mezopotamya arasında ticaret yapmışlardır.
•Asurlular ticaret amacıyla Anadolu’ya geldiklerinde yazıyı da beraberinde getirmişlerdir.Böylece Anadolu hem yazıyı öğrenmiş hem de tarih çağlarına girmiştir.
•Asurlular M.Ö 612 yılında Pers egemenliğine girmiştir.
AKADLAR:
• M.Ö 2300 lü yıllarda Arabistan’dan gelerek Mezopotamya’da devlet kurdular.
•Akadlar; Elam,Asur,Doğu Anadolu ve Akdeniz’i fethederek imparatorluk kurdular.
•M.Ö 2150 yıllarında kuzeyden gelen Gutiler tarafından yıkılmıştır.
ANADOLU’YU ETKİLEYEN DİĞER UYGARLIKLAR
•İran’da hüküm süren Persler M.Ö 6.yüzyılda Anadolu’ya gelerek 200 yıl hüküm sürdüler.
•M.Ö 7.yüzyılda kurulan Makedonya Devleti’nin kralı olan İskender Asya seferine çıkarak Anadolu Mısır ,Suriye,İran ve Hindistan’ı ele geçirmiş ve sefer dönüşü ölünce ülke küçük krallıklara bölünmüştür.Bunlardan biriside Batı Anadolu’daki Bergama krallığıdır.Bergama krallığı zamanında bilim ve kültür önem kazanmıştır.Parşömen(Bergamon) kağıdı icat edilmiş ve bilgiler kalıcı hale getirilmiştir.
•M.Ö 753’te İtalya’da kurulan Roma İmparatorluğu M.Ö 60 ‘lı yıllarda sınırlarını hızla genişletmiş ve Anadolu,Mısır,Suriye ve Kuzey Afrika’yı ele geçirerek büyük bir imparatorluk kurmuşlardır. Anadolu’da Roma dönemine ait mimari eserler vardır.Bunlar; İstanbul’da Bozdoğan kemeri ve Çemberlitaş, Ankara’da ise Ogüst Mabedi( Tapınağı) ve Roma Hamamıdır.
•Roma İmparatorluğu M.S 395 yılında Batı Roma ve Doğu Roma ( Bizans İmp.) olmak üzere ikiye ayrıldı.Doğu Roma’dan (Bizans’tan ) günümüze pek çok mimari eser kalmıştır bunların en önemlisi İstanbul’daki Ayasofya , Yerebatan Sarnıcıdır.
•Doğu Akdeniz kıyılarında denizcilikle uğraşan Fenikeliler buldukları 22 harflik alfabeleriyle Anadolu’yu ve Dünyayı etkileyerek katkıda bulunmuşlardır.
•Mısır uygarlığı ise kullandıkları resim yazısı(Hiyeroglif), güneş yılı esaslı takvim ile tıp , matematik , astronomi alanlarında dünya medeniyetine katkıda bulunmuşlardır.


« Bu mesaj ProLive tarafından 08 Ocak 2010 (07:11) tarihiyle güncellenmiştir. »
  #2  
Eski 06 Ocak 2008, 21:29
t.yazıcı - ait Avatar
t.yazıcı
Üye
 
Mesajlar: 333
Kayıt Tarihi: Ocak 2007
güzel paylaşım teşekkürler...
  #3  
Eski 07 Ocak 2008, 19:00
kartalsamet - ait Avatar
kartalsamet
Üye
 
Mesajlar: 436
Kayıt Tarihi: Ekim 2007
eet bizim tarihcı de anlatıo amma cogunlukla uyuyoruz ders te
  #4  
Eski 07 Ocak 2008, 20:06
canpolat1 - ait Avatar
canpolat1
Üye
 
Mesajlar: 663
Kayıt Tarihi: Ocak 2007
eyw the mummy paylaşım için sağol!
  #5  
Eski 10 Ocak 2008, 21:03
Nastrowyha - ait Avatar
Nastrowyha
Üye
 
Mesajlar: 2,203
Kayıt Tarihi: Haziran 2007
nım nım nım okumasam
  #6  
Eski 11 Ocak 2008, 02:46
djyasko - ait Avatar
djyasko
Üye
 
Mesajlar: 124
Kayıt Tarihi: Kasım 2007
ellerıne saglık guzel paylasım...
  #7  
Eski 11 Ocak 2008, 03:17
tanrubeyf - ait Avatar
tanrubeyf
Üye
 
Mesajlar: 1,866
Kayıt Tarihi: Ağustos 2007
bu kadar geniş bir kültür yelpazesi geldi geçti ve hala geçmekte...
peki sizin yaşadığınız bölgede hangi kültürler yaşamız baktınızmı bu kadar bilgi içinde???
bizim bu bölgede lidyalılar yaşamış..dünyada paranın ilk basıldığı yer yani..
ege bölgesi izmir manisa civarları ya sizin,bulunduğunuz bölgede kimler gelmiş kimler geçmiş?? ajda pekkanın şarkısı gibi oldu,kimler geldi kimler geçti
eline sağlık ustam
  #8  
Eski 11 Ocak 2008, 19:04
Nastrowyha - ait Avatar
Nastrowyha
Üye
 
Mesajlar: 2,203
Kayıt Tarihi: Haziran 2007
ßilmem ama benim gibisi geçmedi
  #9  
Eski 11 Ocak 2008, 19:43
karakteristik oyuncu - ait Avatar
karakteristik oyuncu
Üye
 
Mesajlar: 638
Kayıt Tarihi: Eylül 2007
güzel paylasım fakat mumy osmanlı devletnin yenilikleriyle ilgili bir yazıda yazabilirmisin sosyal dersin konusu o da
  #10  
Eski 11 Ocak 2008, 21:04
Nastrowyha - ait Avatar
Nastrowyha
Üye
 
Mesajlar: 2,203
Kayıt Tarihi: Haziran 2007
hangi dönemLe iLgiLi hakan
  #11  
Eski 12 Ocak 2008, 14:35
karakteristik oyuncu - ait Avatar
karakteristik oyuncu
Üye
 
Mesajlar: 638
Kayıt Tarihi: Eylül 2007
yenilikler ve osmanlı devleti baslığın adı yani fransız ihtilali sonrası osmanlı parçalanmasın diye yapılan yenilikler
  #12  
Eski 12 Ocak 2008, 19:51
Nastrowyha - ait Avatar
Nastrowyha
Üye
 
Mesajlar: 2,203
Kayıt Tarihi: Haziran 2007
Gerileme dönemimi yani
  #13  
Eski 12 Ocak 2008, 20:32
karakteristik oyuncu - ait Avatar
karakteristik oyuncu
Üye
 
Mesajlar: 638
Kayıt Tarihi: Eylül 2007
hayır yıkılmamaya giriyor sanırım hımmmmm zamana bakarsak kitaptan hatırladığımdan lale devrinin yenilikleri yıkılmaya giriyor 1800lerden böyle matbaa osmanlıya geldi yeniçeri ocağı kapatıldı din,padişah,divanu humayum meclisi yenilikleri felan yani en yenilik getirililen zaman ya hani fransız ihtilali yasalarında her millet kendli ülkesini kurma hakknıa sahiptir der osmanlıda imparatorluk olduğundan parçalandı bizden memnun olup kendi ülkelerini kurmasınlar diye yenilikler yaptı osmmanlı o zamanlar .. tabi işe yaramadı balkanlar parçalanmaya basladı ilklerden sonra karadenizin kuzeyi parçalanma olmasında haklarını arttırdı olmadı müslümanlardan daha fazla hak verdi bu sefer müslümanlar memnun olmadı göreceğin osmanlının durumu zordu sonunda tamamiyle yıkıldı.

« Bu mesaj karakteristik oyuncu tarafından 12 Ocak 2008 (20:34) tarihiyle güncellenmiştir. »
  #14  
Eski 13 Ocak 2008, 20:17
Nastrowyha - ait Avatar
Nastrowyha
Üye
 
Mesajlar: 2,203
Kayıt Tarihi: Haziran 2007
LaLE devri geriLeme dostum
  #15  
Eski 15 Ocak 2008, 13:04
onur çağrı
Üye
 
Mesajlar: 229
Kayıt Tarihi: Aralık 2006
bugün tarihten sınav vardı ve sınava bu konularda dahildi hepsi ezberimde
  #16  
Eski 15 Ocak 2008, 19:02
karakteristik oyuncu - ait Avatar
karakteristik oyuncu
Üye
 
Mesajlar: 638
Kayıt Tarihi: Eylül 2007
LordSnake yazdı:
LaLE devri geriLeme dostum
tmm yaw kitabı ezbere bilmiyorumki baskı kurmayın
Tüm Konular Kategorisindeki Popüler Konular
» Popüler Programlar
CCleanerCCleaner
Bilgisayar Hatalarını Düzeltme Programı
Fighter FXFighter FX
CS 1.6 Hile
AudacityAudacity
Ses Kayıt Programı
ProShow GoldProShow Gold
Slayt Yapma Programı
InfixInfix
Pdf Düzenleme Programı
Glarysoft Registry RepairGlarysoft Registry Repair
Kayıt Defteri Temizleyici
DriverEasyDriverEasy
Driver Bulma Programı
SlimDriversSlimDrivers
Driver İndirme Programı
HDD RegeneratorHDD Regenerator
Bad Sector Onarma Programı
TuneUp Utilities 2012TuneUp Utilities 2012
Kayıt Defteri Temizleme Programı
Konuyu Değerlendir Oy

« Kara delik mucizesi  prev  Kesiremiyorum telaşımı »
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2005 - 2014 Ev Bilgisayarı